Gratis levering vanaf 59 €
30 dagen retourrecht

Voorwaarden

Overzicht

Welkom bij kattenhulpdelfland.nl, uw betrouwbare online marktplaats. Lees de volgende basisregels voor uw gebruik van de kattenhulpdelfland.nl-site. (de overeenkomst"). Houd er rekening mee dat uw gebruik van de kattenhulpdelfland.nl-site (de 'Site') uw onvoorwaardelijke overeenkomst vormt om deze gebruiksvoorwaarden te volgen en hieraan gebonden te zijn. Hoewel u een bepaald gedeelte van deze site kunt "bookmarken" en daarmee deze overeenkomst kunt omzeilen, blijft uw gebruik van deze site u toch binden aan deze gebruiksvoorwaarden. kattenhulpdelfland.nl behoudt zich het recht voor om deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken of te wijzigen. Uw gebruik van de site na een dergelijke wijziging vormt uw onvoorwaardelijke overeenkomst om deze gewijzigde gebruiksvoorwaarden te volgen en hieraan gebonden te zijn. Om deze reden raden we u aan om deze gebruiksvoorwaarden te bekijken wanneer u deze site gebruikt.

Gebruik van deze site

Door deze gebruiksvoorwaarden te aanvaarden door uw gebruik van de site, verklaart u dat u 18 jaar of ouder bent. Als u jonger bent dan 18 jaar maar ten minste 13 jaar oud, mag u deze site alleen gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd die ermee instemt gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. kattenhulpdelfland.nl verzamelt niet opzettelijk persoonlijke informatie over kinderen jonger dan 13 jaar. Kinderen jonger dan 13 jaar mogen deze site niet gebruiken en ouders of wettelijke voogden kunnen namens hen niet akkoord gaan met deze gebruiksvoorwaarden. Als u een ouder of wettelijke voogd bent die akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden ten behoeve van een kind tussen de 13 en 18 jaar, houd er dan rekening mee dat u volledig verantwoordelijk bent voor zijn of haar gebruik van deze site, inclusief alle financiële kosten en wettelijke aansprakelijkheid die hij of zij oploopt. Als u niet akkoord gaat met (of niet kunt voldoen aan) een van deze voorwaarden, mag u deze site niet gebruiken. Alle factuur- en registratie-informatie moet waarheidsgetrouw en nauwkeurig zijn. Het verstrekken van onwaarachtige of onnauwkeurige informatie kan een inbreuk op deze gebruiksvoorwaarden vormen. Door uw aankoop aan het einde van het betalingsproces te bevestigen, stemt u ermee in om de gevraagde items te accepteren en te betalen.

Alle materialen, inclusief afbeeldingen, tekst, illustraties, ontwerpen, pictogrammen, foto's, programma's, muziekclips of downloads, videoclips en geschreven en andere materialen die deel uitmaken van deze site (gezamenlijk de "Inhoud") zijn uitsluitend bedoeld voor persoonlijke, niet-commercieel gebruik. U mag de Inhoud en andere downloadbare materialen die op de Site worden weergegeven alleen voor persoonlijk gebruik downloaden of kopiëren. Geen enkel recht, titel of belang in gedownload materiaal of software wordt aan u overgedragen als gevolg van dergelijk downloaden of kopiëren. U mag de Inhoud niet reproduceren (behalve zoals hierboven vermeld), publiceren, verzenden, verspreiden, weergeven, wijzigen, afgeleide werken maken van, verkopen of deelnemen aan enige verkoop van of exploiteren op welke manier dan ook, geheel of gedeeltelijk, de site of gerelateerde software. Alle software die op deze site wordt gebruikt, is eigendom van kattenhulpdelfland.nl en wordt beschermd door auteursrechten. De inhoud en software op deze site mogen alleen als inkoophulpmiddel worden gebruikt. Elk ander gebruik, inclusief de reproductie, aanpassing, distributie, verzending, herpublicatie, weergave of uitvoering van de Inhoud op deze Site is ten strengste verboden.

Aanstootgevend materiaal

U begrijpt dat u door gebruik te maken van deze site of diensten die op de site worden aangeboden, inhoud kunt tegenkomen die door sommigen als aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend wordt beschouwd, welke inhoud al dan niet als zodanig kan worden geïdentificeerd. U stemt ermee in om de site en elke service op eigen risico te gebruiken en dat kattenhulpdelfland.nl niet aansprakelijk is jegens u voor inhoud die als aanstootgevend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kan worden beschouwd.

Auteursrechten en handelsmerken

Tenzij anders aangegeven, is alle inhoud auteursrechten, handelsmerken, handelskleding en / of andere intellectuele eigendom die eigendom is van, wordt beheerd door of in licentie wordt gegeven door kattenhulpdelfland.nl of door derden die hun materialen in licentie hebben gegeven aan kattenhulpdelfland.nl

kattenhulpdelfland.nl en zijn leveranciers en licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle intellectuele eigendomsrechten voor alle teksten, programma's, producten, processen, technologie, inhoud en andere materialen op deze site voor. Toegang tot deze site verleent en zal niet worden beschouwd als het verlenen van enige licentie onder kattenhulpdelfland.nl of de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De kattenhulpdelfland.nl-namen en -logo's en alle gerelateerde product- en servicenamen, ontwerpmerken en slogans zijn de handelsmerken of servicemerken van kattenhulpdelfland.nl. Er wordt geen licentie voor handelsmerken of dienstmerken verleend in verband met de materialen op deze site. Toegang tot deze site geeft niemand toestemming om een ??naam, logo of merk op welke manier dan ook te gebruiken.

Verwijzingen op deze site naar namen, merken, producten of diensten van derden of hyperlinks naar sites of informatie van derden worden uitsluitend voor uw gemak verstrekt en vormen op geen enkele manier een goedkeuring, sponsoring of aanbeveling van kattenhulpdelfland.nl derde partij, informatie, product of dienst. kattenhulpdelfland.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van sites van derden en doet geen uitspraken over de inhoud of nauwkeurigheid van materiaal op dergelijke sites. Als u besluit te linken naar dergelijke websites van derden, doet u dit volledig op eigen risico.

schadeloosstelling

U stemt ermee in om kattenhulpdelfland.nl te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren tegen alle claims, schade, kosten en uitgaven, inclusief advocatenkosten, die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Site.

Beëindiging

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze worden beëindigd door u of kattenhulpdelfland.nl. U kunt deze Overeenkomst op elk moment beëindigen, op voorwaarde dat u het verdere gebruik van deze Site stopzet. kattenhulpdelfland.nl kan deze Overeenkomst ook op elk moment beëindigen en dit onmiddellijk doen zonder voorafgaande kennisgeving, en u dienovereenkomstig de toegang tot de Site weigeren, als u naar eigen goeddunken van kattenhulpdelfland.nl niet voldoet aan een voorwaarde of bepaling van deze Overeenkomst. Bij beëindiging van de Overeenkomst door u of kattenhulpdelfland.nl, moet u onmiddellijk alle gedownloade of op andere wijze verkregen materialen van deze site vernietigen, evenals alle kopieën van dergelijke materialen, hetzij gemaakt onder de Gebruiksvoorwaarden of anderszins. Het recht van kattenhulpdelfland.nl op opmerkingen blijft van kracht na beëindiging van deze overeenkomst.

ontkenning

Deze site wordt aangeboden op een "as is" en "as available" basis. kattenhulpdelfland.nl geeft geen verklaringen of garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de werking van de site of de informatie, inhoud, materialen of producten op deze site. Voor zover toegestaan ??door de toepasselijke wetgeving, wijst kattenhulpdelfland.nl alle garanties af, expliciet of impliciet, inclusief, maar niet beperkt tot, impliciete garanties van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel. Zonder het voorgaande te beperken, verwerpt kattenhulpdelfland.nl alle garanties, expliciet of impliciet, voor alle goederen die op deze site worden aangeboden. Door uw gebruik van de kattenhulpdelfland.nl-website erkent u dat uw gebruik van de site op eigen risico is. Deze disclaimer is niet van toepassing op productgaranties die worden aangeboden door de fabrikant van het artikel. Deze disclaimer vormt een essentieel onderdeel van deze overeenkomst.

Product Disclaimer

kattenhulpdelfland.nl is een e-commerceplatform dat allerlei originele ontwerpen van dameskleding bevat. Onze producten zijn ontworpen en vervaardigd door coöperatieve leveranciers. We hechten consequent enorm veel belang aan elk IPR-probleem en zijn krachtig tegen elke inbreuk op IPR. Die inbreukkwesties schenden niet alleen de belangen van gerelateerde merken, maar schenden ook de rechten van onze klanten. Als u dergelijke problemen op onze site tegenkomt, bent u van harte welkom om ons onmiddellijk feedback te geven. We zullen in de eerste plaats actie ondernemen.

Beperking van de aansprakelijkheid

Onder geen enkele omstandigheid en onder geen enkele juridische of billijke theorie, hetzij uit onrechtmatige daad, contract, strikte aansprakelijkheid of anderszins, zal kattenhulpdelfland.nl of een van zijn werknemers, directeuren, functionarissen, agenten, leveranciers of leveranciers aansprakelijk zijn jegens u of een andere persoon voor enige indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade of schade van welke aard dan ook voortvloeiend uit of in verband met het gebruik of onvermogen om de kattenhulpdelfland.nl-website te gebruiken, inclusief, zonder beperking, schade voor gederfde winst, verlies van goodwill, verlies van gegevens, werkonderbreking, nauwkeurigheid van de resultaten of computerstoring of -storing, zelfs als een bevoegde vertegenwoordiger van kattenhulpdelfland.nl op de hoogte is gebracht of had moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Orderacceptatie

Houd er rekening mee dat er bepaalde bestellingen zijn die we niet kunnen accepteren en moeten annuleren. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een bestelling om welke reden dan ook te weigeren of te annuleren. Sommige situaties die ertoe kunnen leiden dat uw bestelling wordt geannuleerd, zijn onder meer beperkingen op beschikbare hoeveelheden voor aankoop, onnauwkeurigheden of fouten in product- of prijsinformatie, of problemen die zijn geïdentificeerd door onze afdeling voor krediet- en fraudepreventie. We kunnen ook aanvullende verificaties of informatie vereisen voordat we een bestelling accepteren. We nemen contact met u op als uw bestelling geheel of gedeeltelijk wordt geannuleerd of als er aanvullende informatie nodig is om uw bestelling te accepteren.

Prijsinformatie

Hoewel kattenhulpdelfland.nl ernaar streeft om nauwkeurige product- en prijsinformatie te verstrekken, kunnen prijs- of typefouten voorkomen. kattenhulpdelfland.nl kan de prijs van een artikel pas bevestigen nadat u hebt besteld. In het geval dat een artikel wordt vermeld tegen een onjuiste prijs of met onjuiste informatie als gevolg van een fout in de prijs of productinformatie, heeft kattenhulpdelfland.nl het recht om naar eigen goeddunken bestellingen voor dat artikel te weigeren of te annuleren. In het geval dat een artikel verkeerd geprijsd is, kan kattenhulpdelfland.nl naar eigen goeddunken contact met u opnemen voor instructies of uw bestelling annuleren en u op de hoogte stellen van een dergelijke annulering.

Overmacht

De Verkopers zijn niet verantwoordelijk voor de vertraging in verzending of niet-levering van de goederen als gevolg van oorlog, aardbeving, ernstige overstroming, brand en andere overmacht veroorzaakt door beide partijen. De verkopers zullen de kopers echter onmiddellijk per fax / telex en binnen veertien dagen daarna per luchtpost naar de kopers sturen voor hun aanvaarding van een certificaat dat is afgegeven door de bevoegde autoriteiten van de plaats waar het ongeval zich voordoet als bewijs daarvan . Onder dergelijke omstandigheden zijn de Verkopers echter nog steeds verplicht om alle nodige maatregelen te nemen om de levering van de goederen te bespoedigen. Indien de late levering meer dan tien weken duurt, hebben de kopers het recht om dit contract te annuleren.

Arbitrage

Wanneer de partijen het geschil niet binnen 30 dagen na het geschil beslechten, komen zij overeen dit geschil voor arbitrage voor te leggen aan de Internationale Economische en Handelscommissie voor arbitrage, die zal worden gevoerd in overeenstemming met de arbitrageregels van de Commissie die van kracht zijn op het moment van het aanvragen van arbitrage . De scheidsrechterlijke uitspraken zijn definitief en bindend voor beide partijen.

Algemeen

Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere overeenkomsten en verklaringen tussen hen. De koppen die in deze gebruiksvoorwaarden worden gebruikt, zijn alleen voor referentiedoeleinden en definiëren of beperken op geen enkele manier het bereik van de sectie. Als een bepaling van deze Overeenkomst om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die bepaling alleen hervormd voor zover dat nodig is om ze uitvoerbaar te maken en blijven de andere voorwaarden van deze Overeenkomst volledig van kracht. Het nalaten van kattenhulpdelfland.nl om te handelen met betrekking tot een schending van deze Overeenkomst door u of anderen vormt geen verklaring van afstand en vormt geen beperking voor de rechten van kattenhulpdelfland.nl met betrekking tot een dergelijke schending of een volgende schending.